Consells de manteniment

Consells de conservació d'una casa

La façana dóna la imatge exterior de la casa i dels seus ocupants, i pel fet de formar part del carrer també dóna una idea de poble o ciutat. Per tant, cal tenir-la en forma. La seva conservació és responsabilitat de tots els membres de la comunitat.

El Col·legi d’Aparelladors té en marxa també la Campanya “la Façana en Forma” amb la finalitat que els usuaris realitzin un bon manteniment de les façanes dels seus habitatges, principalment pel que fa a la part principal, els voladius, l’ornat, les baranes, finestres i balconeres, terrasses, tribunes, la façana posterior i laterals, els patis i les parets mitgeres. La finalitat és tenir en compta una avaluació periòdica de la possible funció de la façana com a paret de càrrega, de l’estat dels acabats exteriors, de les possibles fisures i vies de penetració d’aigua i també la possible existència de ponts tèrmics i condensacions o humitats per capil·laritat.

La façana està composada per diferents elements: El cos de la façana (part massissa que envolta la casa). balcons i terrasses, element que sobresurten de la façana. Tribunes, balcons i terrasses que estan tancades i formen part de l’interior de la casa. Finestres i Balconeres, elements mòbils que comuniquen l’interior amb l’exterior de la casa.

Les parets mitgeres són façanes que separen la casa dels edificis del veïns i protegeixen els seus laterals de l’agressió de la pluja, el vent, el fred i el calor.

Els patis són les façanes interiors de l’edifici i compleixen una funció fonamental d’il·luminació i ventilació, i permeten els pas de les instal·lacions comunes dels edificis.

Tenir la façana en forma vol dir tenir-la en bon estat de salut. Com el cos humà, si la pell està en forma pateix menys malalties i si en té alguna, es recupera molt més fàcilment.

Amb un manteniment periòdic, evitem les fortes despeses que ens comporten les reparacions urgents originades per un petit problema que s’ha anat agreujant amb el temps.

Si evitem la degradació, la nostra façana es revaloritza. La façana en forma estalvia diners a la comunitat de veïns.

La pluja, el vent, el fred i el calor, la contaminació ambiental i els maltractaments de la gent provoquen una agressió contínua de tots els materials de la façana, la qual, malauradament entra en un procés de degradació continu, si no se’n té cura.

La part massissa de la façana és el que anomenen el seu cos. Compleix la funció essencial en l’aïllament tèrmic i acústic de la casa i, moltes vegades, també forma part de l’estructura de l’edifici i aguanta el pes dels sostres.

Els balcons i les tribunes són cossos volats que sobresurten de la barana i permeten gaudir de les vistes del carrer o de l’entorn. Les finestres i balconeres tenen la funció de comunicar la casa amb l’exterior. Permeten il·luminar-la ventilar-la i a la vegada, l’aïllen de les inclemències del temps. Si no sen’n té cura es deterioren i no poden complir amb eficàcia aquesta funció.

El ferro forma part de molts elements constructius de la façana. Es rovella per efecte del clima i la humitat, ja sovint ens oblidem de la seva conservació.

Què cal fer

 • Si es detecta alguna esquerda: cal avisar ràpidament un aparellador-arquitecte tècnic perquè avaluï les causes, perills que pot comportar i les solucions idònies.
 • Si la façana fa panxa o es desploma: Acudir immediatament a un aparellador per veure si es tracta d’un problema greu i les mesures a prendre.
 • Si dins la casa fa molt fred o molta calor: la façana no aïlla prou bé. S’ha de millorar l’aïllament tèrmic i també l’acústic. Cal l’assessorament d’un aparellador per determinar qui és el millor sistema per aïllar-la.
 • Protegir els elements de fusta i de ferro exteriors amb pintures i vernissos especials, perquè a la intempèrie es podreixen i es rovellen. Igualment cal protegir de la corrosió els elements metàl·lics vistos.
 • No posar-hi gaires plantes als balcons i tribunes ja que es pot arribar a situacions de perill si es sobrepassen les limitacions. Col·locar correctament les plantes amb recollidors d’aigua, per evitar deteriorar el balcó.
 • Refer els segellat dels vidres i dels perfils perquè millora l’estanquitat i evita filtracions de l’aigua de pluja a l’interior.
 • Netejar la pols i que es deposita a la façana i l’embruta. També els enrajolats, amb aigua calenta. Igualment cal netejar els aplacats de pedra natural per evitar que es malmetin les fixacions metàl·liques o que perguin l’adherència i es desprenguin.
 • Netejar els forats de desguàs perquè l’aigua de pluja no quedi estancada.
 • Revisar les persianes periòdicament per regular l’assolellat de la casa.
 • Si apareix qualsevol anomalia a la façana , com a rajoles esquerdades, arrebossats que s’han bufat, peces d’aplacat que s’han bellugat, o s’han detectat petits despreniments, cal actuar immediatament.
 • Per avaluar la gravetat dels danys , acudir a un aparellador - arquitecte tècnic perquè faci una inspecció de la façana.

Calendari d’operacions bàsiques de la façana

Pot moure la taula cap a la dreta per a veure totes les dades.
Part de la façana Diari-setmanal Mensual Anual Sempre que calgui Tècnic o Usuaris
Cos

Inspecció tècnica cada 10 anys

Inspecció, si apareixen esquerdes o altres anomalies

Aparellador

Balcons i Tribunes

Neteja de pols a balcons i ampits de finestres

Inspecció tècnica cada 10 anys

Inspecció, si apareixen esquerdes o altres anomalies

Aparellador

Finestres

Neteja setmanal de pols a vidres i perfils

Neteja de persianes cada 2-3 mesos

Neteja de forats de desguàs de la fusteria
Refer els segellats dels vidres i dels bastiments

Si es preveuen forts vents ficar persianes i retirar testos o peces que puguin caure al carrer

Usuari i operari especialitzat

Baranes i Reixes

Netejar de pols tots els elements metàl·lics

Els elements de ferro s’han de repintar cada 2-4 anys
Repintar la fusta cada 1-3 anys

Inspecció si es detecten esquerdes expansives a les unions amb l'obra

Usuari/ Operari especialitzat/ Aparellador o Arquitecte Tècnic

Acabats

Neteja Setmanal dels ampits de les finestres

Neteja General de la Façana i repintar cada 2-10 anys i Inspecció Tècnica cada 10 anys

Inspecció, si es detecten símptomes de despreniments de peces, rebufats o esquerdes

Usuari/ Operari especialitzat/ Aparellador o Arquitecte Tècnic

Casa en forma

El Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics també li recomana tenir la seva "Casa en Forma" . Per això vol sensibilitzar els usuaris, ja siguin propietaris o llogaters, i orientar-los en allò que cal fer per mantenir en bon estat un edifici, i d’aquesta manera millorar-ne la qualitat de vida dels seus usuaris. Recordi que:

 • La casa, l'habitatge, costa molts diners i sacrificis (per això diem que "la casa és un tresor") i s'ha de mantenir. La vida dels edificis es pot allargar a través d'un bon manteniment i un bon ús.
 • Per a poder fer manteniment, cal conèixer la casa, l'edifici, considerant també els elements comunitaris.
 • El manteniment, o la prevenció, no és especialment complicat o costós.
 • Els edificis han de ser segurs i per això cal ser conscients de l'edat dels edificis i dels problemes que s' en deriven.
 • La prevenció i el manteniment periòdic permeten estalviar problemes i diners.

Tenir la Casa en Forma vol dir que...

 • És segura
 • És durable
 • És econòmica
 • És ecològica
 • És confortable
 • És agradable