Visats i funcions

Visat professional

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida, té assumida la funció del visat professional i per tant la de realitzar les gestions que això comporta, atenen les consultes que d’ell se’n derivin.

L’objecte del visat col·legial és:

  1. Comprovar la identitat i habilitació del professional.
  2. Exigir que el professional no estigui inhabilitat ni afectat per cap incompatibilitat legal i que té atribucions per al treball de què es tracti.
  3. Verificar la suficiència i integritat formals de la documentació corresponent a l’encàrrec i al treball professional.
  4. Altres constatacions que s’estableixin legalment o col·legialment.

 

La documentació necessària pel visat està regulada per la legislació vigent i, en general, va en funció del tipus de treball, tipus d’obra i ús principal de l’edifici o construcció.

Per la tramitació i registre de la diferent documentació del visat, s’hauran de presentar els documents administratius associats al treball a realitzar.

En referència als danys derivat d’un treball professional que hagi estat visat pel col·legi, en el que resulti responsable l’autor del mateix, el col·legi respondrà subsidiàriament dels danys que tinguin el seu origen en defectes que el col·legi hagués posat de manifest alhora de visar el treball professional, i que guardin relació directa amb els elements que s’hagin visat en aquest treball en concret.

La documentació administrativa a presentar depèn del treball i la podeu trobar descrita a la normativa col·legial. En canvi, el contingut tècnic que ha de constar tota documentació tècnica, ho podeu trobar a la guia de treballs professionals (ambdues guies estan a la vostra disposició a l’àrea restringida d’aquesta pàgina web).

A més a més, el Col·legi permet la presentació de documentació per visar en format digital a través d’Internet. Amb aquest sistema es reprodueixen les pautes de presentació del format tradicional del visat en format paper i amb signatura manuscrita, per mitjà d’un sistema electrònic, afegint-hi l’avantatge de la rapidesa del servei, l’evitar els desplaçaments i que permet la sol·licitud del visat les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Tota la informació al respecte la podeu trobar conjuntament en el Reglament del Visat Digital i en el Manual del Visat Digital.