Formació requerida

Els estudis tècnics

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

El BOE del 29 de desembre de 2007 publica l’Ordre del Ministeri d’Educació i Ciència per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió regulada d’Arquitecte Tècnic. 

Acord del Consell de Ministres pel qual s’aproven les condicions que regiran el nou títol, adaptat a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) RD 1.393/2007 pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Hi ha diferents universitats a Espanya que imparteixen aquests estudis, destacant la Universitat de Lleida:
Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL)

 • Durada:  4 anys 
 • Formació bàsica:  69 crèdits 
 • Obligatoris:  117 crèdits 
 • Optatius:  24 crèdits 
 • Pràctiques externes:  15 crèdits 
 • Treball de fi de grau:  15 crèdits 
 • Crèdits totals:  240 

Més informació: www.grauarquitecturatecnica.udl.cat

Funcions

Arquitecte Tècnic 
L’Arquitecte Tècnic ocupa avui, per raó dels coneixements adquirits en la carrera, un paper molt important en el sector de l’edificació. Com a especialista que coneix i aplica les tècniques al procés constructiu, és una figura estretament emparentada amb la dels Enginyers Civils que desenvolupen aquesta funció en altres països, especialment de la Unió Europea, així com als Estats Units i el Canadà. 

 • Dirigir l’execució material de les obres d’edificació, de les seves instal·lacions i elements, portant a terme el control qualitatiu i quantitatiu d’allò construït mitjançant l’establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d’obra, i elaborar els corresponents registres per a la seva incorporació al Llibre de l’Edifici. Portar el control econòmic de l’obra i elaborar les certificacions i la liquidació de l’obra executada.
 • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l’activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d’execució.
 • Portar a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritacions, inspeccions, anàlisi de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.
 • Elaborar els projectes tècnics i desenvolupar la direcció d’obres d’edificació en l’àmbit de la seva habilitació legal.
 • Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l’edificació; realitzar anàlisis, avaluacions i certificacions d’eficiència energètica així com estudis de sostenibilitat en els edificis.
 • Dirigir i gestionar l’ús, conservació i manteniment dels edificis, i redactar els documents tècnics necessaris. 
 • Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.
 • Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d’edificis.
 • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt. Ostentar la representació tècnica de les empreses constructores en les obres d’edificació.