Introducció històrica

Els orígens

La presència activa dels Aparelladors en les obres d’edificació està àmpliament documentada des del segle XVI, sent en aquells temps per ventura la primera professió que, quan s’ocupava ja llavors sota la figura que avui consideraríem funcionarial, tenia reconeguda, a més d’uns emoluments fixos, la provisió de despeses per a atendre els desplaçaments a les obres o construccions, gaudia a la seva disposició d’un animal destinat per a dur càrrega i de les dietes necessàries a la seva manutenció. Però, no hi ha un recull de referències de la professió fins abans, en el segle XV; així, per exemple, en un dels sepulcres de la Capella de Santa Clara, de Tordesillas (1430) es pot llegir la següent inscripció: “Aquí jeu Guillin de Rohan, mestre de l’Església de León et Aparellador d’aquesta capella”. De la professió dels Aparelladors van sortir els Mestres Majors, encara que la professió d’Aparellador sorgeix amb el Decret d’Atribucions de 16 de juliol de 1935, que estableix l’obligatorietat d’intervenció dels Aparelladors en totes les obres d’arquitectura, com ajudant tècnic de les mateixes. La Llei d’Ensenyaments Tècnics de 1957 regula els estudis d’Aparellador, a través de les Escoles d’Aparelladors que impartien el curs preparatori i tres anys d’estudis.

La titulació universitària d’Arquitecte Tècnic apareix a Espanya a partir de la reforma dels Ensenyaments Tècnics de 1964, integrant-se els estudis en la Universitat a partir de la Llei General d’Educació de 4 d’agost de 1970, constituint-se les Escoles Universitàries d’Arquitectura Tècnica per Decret de 10 de maig de 1972. La Llei de Reforma Universitària de 1983 i les disposicions dictades en el seu desenvolupament han mantingut el sistema acadèmic de l’Arquitecte Tècnic fins a l’octubre de 2007 que s’aprova el Reial Decret 1393/2007 que estableix l’ordinació dels ensenyaments universitaris oficials. I el Consell de Ministres publicava l’Ordre del Ministeri d’Educació i Ciència 3855/2007, que establia les condicions a què s’han d’aquedar els plans d’estudi per a l’obtenció dels títols de Grau que habilitin per l’exercici de la professió regulada d’arquitecte tècnic. El Títol de Grau actual, denominat ‘Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació’, permet l’accés als títols oficials de Màster i Doctorat.