La rehabilitació millora la eficiència energética

Diferents elements i instal·lacions redueixen el consum 

Ja quasi ningú dubta que la veritable hipoteca a nivell mediambiental i econòmic són els consums energètics dels habitatges, que incideixen al llarg de tota la vida útil de l’edifici. 

Les intervencions en matèria d’estalvi energètic sobre edificis existents tenen la missió d’afavorir una millora en les necessitats d’energia i els consums.

Tot comença en base a un estudi un estudi energètic que encamini la intervenció en funció de les característiques existents i les necessitats de l’immoble cap a intervencions sobre: 

Elements constructius:

–  Incorporació d’elements ombrejadors 

–  Control solar

–  Aïllaments Tèrmics (incorporació i/o Millora) 

–  Millora de fusteries … 

Instal·lacions (producció d’energia calor, fred, electricitat,…):

–  Equips amb major eficiència energètica (reduint el consum)

–  Autogeneració d’energia -…