La Institució

Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida, la Institució.

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels seus fins públics i privats, segons els Estatuts. 

L’àmbit territorial d’actuació actual del Col·legi per a l’exercici de les seves funcions públiques es correspon amb el de les comarques de Lleida, el Solsonès, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Segrià, l’Urgell, l’Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pla d’Urgell i els municipis de les comarques de la Cerdanya i el Berguedà adscrits a la província de Lleida, emmarcats en l’àmbit territorial provincial de Lleida.

El Col·legi és membre del Consell de Col·legis Professionals d’Arquitectes Tècnics i Aparelladors de Catalunya, el Consejo de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España i de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC).

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia.

El Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya té com a finalitat la representació i la defensa generals de la professió, d’acord amb els interessos i les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional. El Consell és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de llurs finalitats. Té la condició de corporació de dret públic per a complir les funcions públiques que li atribueix la llei.

El Consejo

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España és una corporació de dret públic que posseeix personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins i que es configura com la Institució representativa i coordinadora de la professió i de la seva organització col·legial, a nivell estatal i internacional.

Llei dels Col·legis Professionals

Per exercir la professió col·legiada és requisit indispensable estar incorporat al Col·legi corresponent, segons la Llei Reguladora dels Col·legis professionals. 

LLEI 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.