Portal de transparència: Informació Institucional

L’objectiu del Col.legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida, és representar la professió de l’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació i treballar a l’efecte que sigui el professional referent en tot el cicle de la construcció, posicionar el col·lectiu com a model professional davant la societat i fomentar el reconeixement social i la qualitat dels nostres serveis.

L’àmbit d’actuació del col·legi són les comarques de la provincia de Lleida.

Col.legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida

Plaça Sant Joan, núm. 18, 5è-A – 25008 Lleida

caatlleida@caatlleida.cat
Tel. 973 24 91 00

HORARI D’OFICINA: de dilluns a divendres de 08:30 h – 14.030 h

HORARI DE VISAT: de dilluns a divendres de 08:30 h – 14:30 h

 • Funcions públiques del Col.legi:

 

 • Vetllarperquè l’exercici professional s’adeqüi a la normativa aplicable, deontologia i bones pràctiques, i es respectin els drets i interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional, i exercir la potestat disciplinària sobre els seus col·legiats i col·legiades en els termes per la llei i les normes col·legials.
 • Ordenaren l’àmbit de la seva competència l’exercici de la professió, i establir les normes deontològiques, d’acord amb el marc legal aplicable.
 • Vetllarperquè no es produeixin actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars, adoptant en el seu cas les mesures i les accions previstes a l’ordenament jurídic.
 • Aplicartotes les normes que, en exercici de les competències que li són reservades dicti el govern de la Generalitat o de l’Estat en matèries relacionades amb la professió.
 • Col·laboraramb l’Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius, quan així es prevegi legalment; emetre informes i dictàmens, i evacuar les consultes que li siguin sol·licitades per òrgans o autoritats administratives i judicials; gestionar la designació de perits, judicials i de part, amb la possibilitat d’establir els requisits per actuar com a perit; i exercir funcions pròpies de l’Administració, per via de delegació, prèvia la formalització del corresponent conveni que establirà l’abast de la col·laboració i la contraprestació pertinent.
 • Participaren l’elaboració dels plans d’estudi, participar i col·laborar en els patronats universitaris, consells socials i òrgans similars, i col·laborar en l’organització docent de la professió en el seu àmbit, i així mateix qualsevol fi que la normativa legal els atribueixi en cada moment, mantenint permanentment contacte amb els centres docents corresponents a la professió i establir, si escau, convenis de col·laboració.
 • Participaren el procediment d’obtenció de l’acreditació d’aptitud per a l’exercici de la professió col·legiada, en el cas que la llei estableixi aquest requisit.
 • Visarels treballs professionals dels col·legiats, col·legiades, així com dels acreditats, acreditades, que es reflecteixin documentalment i estiguin autoritzats amb la signatura dels col·legiats, de conformitat amb la normativa legal i col·legial.
 • Promourei facilitar la formació continuada dels col·legiats, col·legiades, que permeti garantir la seva competència professional.
 • Promourela plena ocupació dels col·legiats, col·legiades, per mitjà dels serveis col·legials i d’aquelles mesures i activitats que facilitin el seu accés al mercat de treball.
 • Tenir la representaciói exercir la defensa de la professió en el seu àmbit territorial davant de l’Administració, els jutjats i tribunals, les entitats públiques i privades i particulars, amb legitimació per ser part en els litigis que afectin els interessos professionals, generals o dels col·legiats, col·legiades. Actuar, per substitució processal dels col·legiats, col·legiades, sempre que en la defensa dels interessos d’aquests, aquestes, hi estiguin implicats interessos professionals de caràcter general. Exercir el dret de petició, d’acord amb les lleis.
 • Nomenarrepresentants de la professió en entitats, comissions i jurats públics o privats que ho sol·licitin, i informar sobre les bases dels concursos que afectin la professió. Designar, si escau, representants en els jurats.
 • Aprovarels seus pressupostos, regular i fixar les aportacions dels seus col·legiats, col·legiades, i de la resta de serveis que permetin el compliment dels fins col·legials.
 • Registrarels documents de caire professional que els seus col·legiats amb caràcter voluntari presentin al Col·legi a fi d’obtenir la seva constància documental.
 • Emetre informe, quan escaigui i no sigui competència del Consell de Col·legis de Catalunya, sobre les normes que prepari el govern de la Generalitat de Catalunya sobre les condicions generals de l’exercici professional, funcions, competències, règim d’incompatibilitat i altres.
 • Crear i gestionarel Registres de Societats Professionals, d’acord amb la normativa vigent.
 • Qualsevol altra funció relacionada amb els seus fins, directament o indirectament, o que li sigui atribuïda per llei o per delegació de l’Administració, i podrà organitzar tots aquells departaments, serveis o comissions que cregui convenients per al millor compliment d’aquells, o que redundi en benefici dels interessos professionals o de la societat.

CODI DEONTOLÒGIC

CODI DEONTOLÒGIC I DE BONES PRÀCTIQUES DELS PROFESSIONALS DE L’ARQUITECTURA TÈCNICA A CATALUNYA (PDF)
Aprovat per la Junta de Govern del Consell de Col·legis d’AATEE de Catalunya de 14/7/16, declarat adequat a la legalitat per Resolució JUS/2459/2016, de 25 d’octubre, i publicat en el DOGC núm. 7244, de 10 de novembre de 2016. Vigent des de l’11 de novembre de 2016.