Campanya Lleida Rehabilita

Lleida Rehabilita és una campanya del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida, aposta ferma per la rehabilitació per part de les administracions locals, autonòmiques i estatals des del convenciment que es tracta d’una activitat i motor econòmic que incrementa la vida útil dels edificis i té un benefici directe.

Així mateix, la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) és el punt de partida i la millor eina per al monitoratge de l’estat del parc d’habitatges i iniciar, si és necessari, la seva rehabilitació segons les necessitats i urgències de les construccions.

Cal recordar que la Unió Europea ja ha demanat la innovació en mesures “verdes” com ara l’eficiència energètica, alhora que insta les polítiques públiques a incentivar aquestes actuacions com a condició per accedir a certs fons comunitaris.

La rehabilitació evita problemes derivats de la pol·lució que generen les grans obres i urbanitzacions de les ciutats, així com el creixement descontrolat dels nuclis urbans, que fan incrementar el cost dels serveis de ciutat (transport, il·luminació, manteniment, escombraries…) la convivència i la igualtat d’oportunitats, mitigant la segregació de les persones per la seva situació econòmica.

El CAT Lleida defensa que rehabilitar és canviar la manera de com actuem sobre els edificis i la seva vida útil, entenent que les edificacions existents han de ser mantingudes, millorades i adaptades al programa d’ús canviant de les famílies.

CAT Lleida defensa les rehabilitacions per raons mediambientals, com a manteniment de la trama urbana i creixement urbà sostenible i eina de cohesió social i reactivació econòmica:
• Medi Ambient. La rehabilitació evita malbaratar recursos innecessaris de desconstrucció o transport. També la millora d’elements constructius i d’instil·lacions dels edificis augmenta l’eficiència, mentre que la recuperació i manteniment d’espais ja construïts evita colonitzar nous espais naturals.
• Manteniment de trama i creixement urbà sostenible. Evitar l’envelliment de les zones construïdes, conté la necessitat d’edificar obra nova de manera desproporcionada. Mantenir una dimensió correcta del nucli poblacional abarateix també els serveis municipals.
• Cohesió social i convivència. El manteniment dels edificis i la seva remodelació evita la segregació social derivada de zones d’edificis antics i deficients, enfront de zones edificis nous i moderns. A més la rehabilitació atén les necessitats canviants d’habitatge de les persones i famílies al llarg de la seva vida.
• Economia. La rehabilitació és un sector que genera llocs de treball directes i indirectes en àmbits diversos: construcció, instal·lacions, eficiència energètica… Així mateix, la rehabilitació suposa un estalvi front a la compra d’habitatge nou en la major part dels casos.