Estatuts CAT Lleida

RESOLUCIÓ JUS/1213/2022, de 25 d’abril, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida. Descàrrega PDF Versió web

La Institució

Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida, la Institució. El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels seus fins públics i privats, segons els Estatuts.  L’àmbit territorial d’actuació actual del Col·legi per a l’exercici de les seves funcions públiques […]

Visats i funcions

Visat professional El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida, té assumida la funció del visat professional i, per tant, la de realitzar les gestions que això comporta, atenen les consultes que d’ell se’n derivin. L’objecte del visat col·legial és: Comprovar la identitat i habilitació del professional. Exigir que el professional no estigui […]

Formació requerida

Els estudis tècnics Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació El BOE del 29 de desembre de 2007 publica l’Ordre del Ministeri d’Educació i Ciència per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió regulada d’Arquitecte Tècnic.  Acord del Consell de Ministres pel […]

Organització intercol·legial

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España Amb seu a Madrid, és l’òrgan l’encarregat de coordinar i representar la professió a escala nacional i internacional. Participa en institucions de normalització, d’acreditació de qualitat i en els seus comitès tècnics i en institucions internacionals relacionades amb el sector de la construcció i amb la […]

Introducció històrica

Els orígens La presència activa dels Aparelladors en les obres d’edificació està àmpliament documentada des del segle XVI, sent en aquells temps per ventura la primera professió que, quan s’ocupava ja llavors sota la figura que avui consideraríem funcionarial, tenia reconeguda, a més d’uns emoluments fixos, la provisió de despeses per a atendre els desplaçaments […]