Notícies

Els col·legis d’Arquitectes i Aparelladors col·laboren amb la Paeria en les Inspeccions Tècniques d’Edificis de Lleida

Un conveni estableix el mecanisme de treball per al desenvolupament de les inspeccions subsidiàries

L’Ajuntament de Lleida, el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida (CAATEELL) i la Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), han signat un conveni mitjançant el qual, -en el marc de la campanya d’inspecció sobre l’estat de l’edificació que ha endegat la Paeria- s’estableix un mecanisme de col·laboració professional per a les actuacions d’Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) que potenciï el coneixement de les tipologies, les deficiències i les intervencions necessàries en l’edificació del municipi de Lleida, tant en les actuacions immediates com subsidiàries, quan així ho requereixi l’Ajuntament.

L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo i París, el president de la Demarcació de Lleida del COAC, Víctor Pérez-Pallarès i Luque, i el president en funcions del CAATEELL, Josep Torres i Massot, han formalitzat aquest mes de novembre l’acord amb una vigència de dos anys.

D’acord amb el conveni de col·laboració, l’Ajuntament de Lleida encarregarà a cadascuna de les parts signants les Inspeccions Tècniques dels Edificis en aquells casos en què sigui obligatori segons llur antiguitat i, excepcionalment, en aquells edificis d’habitatges que, malgrat no tenir l’antiguitat requerida, es constati l’existència de deficiències tècniques, segons estableix la llei.

Mitjançant aquest acord, el CAATEELL i la Demarcació de Lleida del COAC col·laboraran en la realització de les tasques assenyalades contractant les persones tècniques col·legiades.

El conveni també estableix que, un cop duts a terme els informes sobre les inspeccions tècniques dels edificis, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació, així com els informes de diagnosi estructural o altre tipus de proves, si és el cas, aquests seran lliurats a l’Ajuntament per tal que a la vista del seu contingut procedeixi a adoptar les resolucions pertinents.

Igualment, l’acord estableix que, tant en cas de detectar la necessitat d’una actuació de caràcter immediat, com en aquelles actuacions en les quals l’Ajuntament hagi d’intervenir amb caràcter subsidiari, es podrà encomanar la direcció tècnica mitjançant el col·legi professional corresponent per tal que aquest designi els tècnics encarregats de les esmentades actuacions.

Últimes Notícies

Twitter?

timeline mini

instagram?

timeline mini