Notícies

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida celebra l’assemblea general ordinària i extraordinària

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida va celebrar ahir, 6 de juny, la seva assemblea ordinària i extraordinària de col·legiats i col·legiades.

La sala d’actes de la seu col·legial va acollir l’acte en què es va tractar el següent ordre del dia:

1r.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de la darrera Assemblea General Ordinària i Extraordinària celebrada el dia 13 de desembre de 2022.
2n.- Examen i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats i liquidació del pressupost (tancament econòmic) corresponent a l’exercici 2022.

3r.- Exposició i aprovació, si s’escau, dels informes de gestió del primer semestre de l’any 2023 realitzats per la Junta de Govern.
4t.-. Qüestions sobrevingudes.

Últimes Notícies

Twitter?

timeline mini

instagram?

timeline mini